Wat is de sociale kaart?

De sociale kaart is een online toepassing die een overzicht biedt van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns-en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

Bent u op zoek naar een bepaalde hulpverlening dan kunt u via deze sociale kaart uitzoeken bij welke organisatie in uw buurt u hiervoor terecht kunt. Zoeken kan via de invulvelden op de homepagina of via de uitgebreide zoekmodule.

De sociale kaart wordt beheerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid.

Hart
There's always light at the end of the.p

Wat is opgenomen in de sociale kaart?

Algemene sociale dienstverlening: Algemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg,...

 

Lichamelijke gezondheidszorg: Dringende medische hulpverlening, medisch hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg,...

 

Geestelijke gezondheidszorg: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan mensen met een verslaving,...

 

Thuiszorg: Dienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf,...

 

Relaties en seksualiteit: Diensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en scheidingsbemiddeling,...

 

Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling: Centra voor basiseducatie, vakbonden, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg,...

 

Huisvesting: Woonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale huisvestingsinitiatieven,...

 

Rechtshulp en justitie: Wetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp, justitiehuizen,...

 

Kinderen en gezinnen: Diensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen,...

 

Jongeren: Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen, schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren,...

 

Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen, publieke jeugdinstellingen,...

 

Ouderen: Aanvraag en toekenning pensioen, ouderen(mis)behandeling, woonmogelijkheden voor ouderen,...

 

Personen met een handicap: Handicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met een handicap,...

 

Personen met een migratieachtergrond: Integratiecentra, tolken- en vertaaldiensten, opvangcentra,...

 

Armoede en kansarmoede: Kringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het woord nemen,...

 

Samenlevingsopbouw: Maatschappelijk opbouwwerk, samenlevingsopbouw Vlaanderen,...

 

Overheden gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten, Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten.

 

Zorgverstrekkers: Gezondheidzorgverstrekkers erkend door de KB78-wetgeving (huisartsen, kinesitherapeuten, zelfstandige verpleegkundigen, tandartsen, ...), aangevuld met tabakologen en Bewegen-Op-Verwijzing coachen.

Sometimes_it’s_easy_to_feel_like_youâ€